Regulamin Programu Partnerskiego Najszybsza.pl

§ 1. Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://najszybsza.pl
Partner - osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uczestniczy w Progamie Partnerskim.
Serwis Partnera - serwis internetowy Partnera.
Usługodawca - firma Esentia Aligata sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Gdańska 2 /67 Warszawa 01-633, o numerze NIP 5471996177, REGON: 072886795, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186680, z kapitałem zakładowym 87450 zł, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Kontakt do Usługodawcy: adres e-mail info@najszybsza.pl, telefon +48 502390293
Kreator - narzędzie do tworzenia stron www dostępne online przez przeglądarkę internetową lub aplikację PWA.
Program Partnerski - program partnerski/afiliacyjny stworzony w celu powiększenia bazy Użytkowników Serwisu.
Użytkownik - osoba fizyczna, która odwiedziła Serwis.
Konto Użytkownika - indywidualne konto internetowe założone w Serwisie przez Użytkownika.
Klient - Użytkownik, który dokonał zakupu w Serwisie przechodząc przez Link Polecający i/lub korzystając z kodu rabatowego.
Rejestracja - proces rejestracji danych Użytkownika w Serwisie, który zostaje zakończony aktywowaniem Konta Użytkownika.
Link polecający - link tekstowy (adres URL) prowadzący do Serwisu zawierający dane Partnera.
Kod rabatowy - kod uprawniający do zniżki przy zakupie planu PRO.
Prowizja - kwota naliczana Partnerowi w przypadku dokonania zakupu przez Klienta pozyskanego dzięki działaniom Partnera
Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
Regulamin niniejszy Regulamin.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Przystępując do Programu Partnerskiego Partner akceptuje Regulamin Serwisu Regulamin Serwisu, Politykę prywatności oraz niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego.
 2. Partner posiada status osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 3. Partner posiada aktywne Konto Użytkownika w Serwisie z aktualnymi danymi (nazwy firmy, adresu siedziby firmy, numeru NIP, numeru konta bankowego).
 4. Partner nie jest pracownikiem ani przedstawicielem Usługodawcy.
 5. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Usługodawcy.

§ 3. Współpraca

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Współpraca odbywa się w modelu CPS (Cost Per Sale – prowizja od sprzedaży).
 3. Pliki cookies ważne są 180 dni.
 4. Partner może korzystać z dostępnych narzędzi promowania: kodów rabatowych, linków polecających, grafik.
 5. Partner samodzielnie tworzy linki polecające za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie.
 6. Partner samodzielnie tworzy kody rabatowe za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie. Kod rabatowy obniża kwotę do zapłaty.
 7. Utworzony Kod rabatowy może być jednocześnie wykorzystywany w linku polecającym.
 8. Link polecający ma format https://najszybsza.pl/-/kodrabatowy/, gdzie w miejsce "kodrabatowy" Partner wstawia nazwę kodu, który utworzył np. blogerjanek.

§ 4. Promowanie

 1. Partner otrzymuje niewyłączne prawo do promowania i polecania Serwisu.
 2. Partner zobowiązuje się do działania tylko na korzyść Serwisu.
 3. Partner zobowiązuje się zadbania o aktualność i rzetelność prezentowanych informacji i cen przy promowaniu Serwisu.
 4. Partner w ramach współpracy może używać nazwy Serwisu, nazwy usługi Serwisu (plan PRO), a także znaków graficznych np. logo Serwisu.
 5. Partner zapewnia, że jego działania polecające nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności).
 6. Partner zapewnia, że jego działania polecające nie naruszają przepisów prawa.
 7. Partner zapewnia, że ruch z działań polecających nie pochodzi ze stron o treściach pornograficznych, dyskryminujących, rasistowskich lub promujących usługi/produkty nielegalne.
 8. Partner zapewnia, że nie stosuje w działaniach polecających praktyk nieuczciwych np. Black hat SEO, spamu, łańcuszków, sztucznego ruchu, scamu.
 9. Partner nie może używać domeny najszybsza.pl, najszybsza.net oraz subdomen tych domen w reklamach płatnych np. Google Ads, Microsoft Advertising, Facebook.
 10. Usługodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z działaniami polecającymi Partnera.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałych w związku działaniami Partnera.

§ 5. Prowizja

 1. Partner otrzymuje prowizję od każdego zakupu Klienta pod warunkiem, że
  • Klient wszedł do Serwisu przez link polecający Partnera LUB Klient wpisał kod rabatowy Partnera przy zakupie.
  • Klient nie zrezygnował z usługi po 14 dniach od zakupu.
 2. Prowizja naliczana jest dla Partnera, którego kod rabatowy/link polecający odnotowany jest jako ostatni przed płatnością.
 3. Prowizja dla Partnera wynosi do 40%.
 4. Prowizja jest w kwotach brutto (z VATem).
 5. Tworząc Kod rabatowy / Link polecający Partner określa jaką część prowizji przeznacza dla siebie a jaka obniża kwotę zamówienia.
 6. Statystyki prowizji dostępne są w Koncie Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu.
 7. Minimalna kwota do wypłaty to 200 zł (brutto).
 8. Statusy prowizji:
  • PENDING. Oczekująca. Klient dokonał zakupu. Klient ma prawo zrezygnować z Usługi do 14 dni od zakupu.
  • APPROVED. Zaakceptowana. Klient dokonał zakupu i nie zrezygnował z Usługi. Prowizja jest gotowa do wypłaty.
  • REJECTED. Odrzucona. Prowizja nie została zaakceptowana.
  • PAID. Wypłacona. Prowizja została wypłacona na rachunek bankowy Partnera.
 9. Wypłaty następują wyłącznie w formie przelewu na wskazany przez Partnera rachunek bankowy.
 10. Wypłaty następują na podstawie wystawionej przez Partnera faktury, tytułem "prowizja od sprzedaży usług najszybsza.pl". Partner wystawi fakturę z 7 dniowym terminem płatności, płatną przelewem. Fakturę w formie elektronicznej Partner prześle na adres info@najszybsza.pl. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Partnera zdefiniowany przez Partnera w jego koncie Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w przypadku otrzymania od Partnera nieprawidłowo wystawionej faktury. W takim przypadku wypłata nastąpi po dostarczeniu Usługodawcy poprawnie wystawionej faktury.
 11. Wypłaty następują nie częściej niż raz w miesiącu.
 12. Prowizje nie wypłacone w danym miesiącu rozliczeniowym przechodzą na następny miesiąc.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Partner ma prawo zrezygnować ze współpracy w dowolnym momencie.
 2. Po zakończeniu współpracy Partner traci status Partnera.
  • Linki polecające mogą przekierowywać do Serwisu jednak przestają zliczać prowizje.
  • Utworzone kody rabatowe przestają działać tzn. nie przysługuje rabat przy zakupie po wpisaniu kodu.
 3. Usługodawca ma prawo do wykluczenia Partnera z Programu Partnerskiego w przypadku naruszenia Regulaminu lub działania na szkodę Serwisu. W takich przypadkach przepadają prowizje.
 4. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Kontynuacja współpracy jest jednoznaczna z akceptacją zmian Regulaminu przez Partnera.
 5. Usługodawca ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w każdym momencie bez konieczności podania przyczyny.
 6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2020.
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania? Skontaktuj się z nami: info@najszybsza.pl